window.customerPrivacy.onAnalyticsConsentGranted(function () { })

Regulamin sklepu

I. Definicje

§ 1


W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) „Renata Jakubik”– właściciel sklepu slumbersac.pl siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 128, 91-204 Łódź, NIP: 7712396653; 2) „Użytkownik”– każdy internauta, który zawarł z Renata Jakubik Umowę; 3) „Konto”– konto Użytkownika założone przez niego w w sklepie Slumbersac.pl zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; 5) „Uzupełnione Konto”- Konto Użytkownika, uzupełnione zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu; 6) „Umowa”– oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Renata Jakubik w przedmiocie założenia Konta, Uzupełnionego Konta i korzystania z funkcjonalności Portali; 7) „Sklep” – sklep internetowy prowadzony przez Renata Jakubik znajdujący się na stronie internetowej www.slumbersac.pl 8) „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.
II. Postanowienia ogólne


§ 2


Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Renata Jakubik na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu im: bezpłatnego założenia Konta, dodawania produktów oferowanych przez Sklep do listy życzeń, zawierania przez Internet umów sprzedaży usług oferowanych za pomocą Sklep prowadzonych przez Renata Jakubik, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu


§ 3


Korzystanie z wszystkich usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu jest możliwe po założeniu Konta oraz jako Gość gdzie funkcjonalność ograniczona jest do możliwości zakupu produktów dostępnych w sklepie


§ 4


1. Do korzystania z Portalu konieczny jest dostęp do sieci Internet, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
2. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 8 – § 10 Polityki Prywatności.


§ 5


Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portali.


§ 6


Każdy Użytkownik może założyć w Portalach tylko jedno Konto.
III. Zawarcie Umowy


§ 7


Konto w sklepie Slumbersac.pl mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.


§ 8


1. Osoba chcąca zawrzeć ze slumbersac.pl podczas rejestracji bądź dokonania zakupów jako Gość będzie zobowiązana wypełnić formularz niezbędnymi danymi
2. W powyższych formularzach należy podać: adres e-mail oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się do niego.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w którymkolwiek z Portali, niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.
5. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje przesłanie powyższego formularza do Renata Jakubik i jest zaproszeniem do złożenia przez Renata Jakubik przyszłemu Użytkownikowi oferty zawarcia Umowy. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany mail aktywacyjny. W jego treści będzie podana treść regulaminu oraz Polityki prywatności.
6. Wiadomość e-mail, o której mowa w ustępie powyższym stanowi ofertę Renata Jakubik skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy. Kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w tym mailu jest równoznaczne z przyjęciem oferty Renata Jakubik. Z tą chwilą między Renata Jakubik, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia Umowy i aktywowania Konta.
7. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowienia stosuje się odpowiednio ustępu powyższego. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Reanata Jakubik. Postanowienia § 16 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
8. Od razu po zawarciu Umowy Renata Jakubik rozpoczyna wykonywanie usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług od razu po zawarciu Umowy.
IV. Konto


§ 9


1. Po zawarciu Umowy, Użytkownik uzyskuje możliwość logowania się do Konta.
2. Użytkownik, po zalogowaniu się do Konta, może także korzystać z usług oferowanych przez Sklep, po wcześniejszym spełnieniu warunków określonych w dalszej części Regulaminu.


§ 10

V. Korzystanie ze Sklepu

§ 11


1. Użytkownik może po zalogowaniu się do Konta korzystać z usług oferowanych w Sklepie.
2. W celu skorzystania z usług, o których mowa w ustępie powyżej, Użytkownik będzie musiał uprzednio uzupełnić Konto, za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na osobnej zakładce znajdującej się na odpowiednich podstronach Sklepu. W formularzu Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, a także numeru telefonu.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.
4. Wypełnienie powyższego formularza i jego wysłanie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku jest równoznaczne z przyjęciem, wskazanej w ustępie powyższym, oferty Renata Jakubik. Z tą chwilą między Renata Jakubik a Użytkownikiem, który wypełnił formularz uzupełniający dochodzi do zawarcia umowy o uaktywnienie Uzupełnionego Konta.
5. Postanowienie § 8 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. Po zalogowaniu się do Uzupełnionego Konta, Użytkownik ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.


§ 12


1. Ceny produktów i usług znajdujących się w ofercie Sklepów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Renata Jakubik zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży.
2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.


§ 13


1. Sprzedaż towarów i usług odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Uzupełnionego Konta.
2. Zamówienia można składać poprzez swoje Uzupełnione Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


§ 14


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Renata Jakubik Użytkownik wybiera w Sklepie, towary lub usługi poprzez wejście w zakładkę „Dodaj do koszyka”. Towary lub usługi znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów lub usług, usunięcia znajdujących się tam towarów lub usług, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu towarów lub usług do koszyka Użytkownik ma możliwość zmiany ilości towarów lub usług, jakie chce kupić, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów i usług, jakie Użytkownik chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.
4. Następnie, Użytkownik powinien wypełnić formularz uzupełniający, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 2 Regulaminu, jeżeli dotychczas tego nie zrobił. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.
5. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał dostarczyć zamówiony towar na inny adres, niż podany w formularzu uzupełniającym, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 2 Regulaminu, wówczas powinien podać swoje dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
6. Użytkownik może również zamieścić uwagi do zamówienia w odpowiednim formularzu. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
7. Następnie należy wybrać sposób płatności. Po wybraniu sposobu płatności zostanie wskazana w rubryce „Twoje zamówienie” informacja o wybranej metodzie płatności, a także koszt dostawy.
8. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, a także wybrany sposób dostawy wraz z jej kosztem, stanowią, skierowane do Użytkownika przez Renata Jakubik zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
9. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić. Potwierdzenie powoduje przyjęcie przez Użytkownika oferty Renata Jakubik, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Renata Jakubik. Złożenie zamówienia jest obowiązkiem zapłaty.
10. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, zostanie przekierowany na stronę dostawcy tego systemu. Wykonanie przelewu internetowego odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach dostawcy zewnętrznego systemu płatności.
11. Renata Jakubik prześle także do Użytkownika mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz podsumowaniem jego treści.

§ 15


1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności DotPay oraz PayPal
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce Dostawa i Koszt oraz w zakładce  Formy Płatności
3. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Użytkownik, przy czym Renata Jakubik może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Renata Jakubik.

4. Czas wysyłki zamówienia zależny jest od nabytego produktu z reguły wynosi on od 1 do 4 dni roboczych. Wyjątek sanowią produkty przy których czas dostawy podany jest inny.VI. Zwroty i Reklamacje


§ 16


1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Renata Jakubik, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Renata Jakubik o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Renata Jakubik podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Renata Jakubik zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Renata Jakubik), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Renata Jakubik dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
5. Renata Jakubik może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Renata Jakubik niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwroty należy wysyłać na adres

Slumbersac.pl

Traktorowa 128 c015

91-204 Łódź

(szczegółowy opis porcedury zwrotu znajduje się w dziale reklamacje-i-zwroty

§ 17


1. Jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usług, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Postanowienia § 15 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli przesyłka nie została odebrana przez zamawiającego zwrócona kwota będzie pomniejszona o koszt zwrotu przesyłki do nadawcy w wys 9.99PLN (art 23 Ustawy o Prawach Konsumenta)

§ 18


Renata Jakubik zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Renata Jakubik nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 19


1. Renata Jakubik informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Renata Jakubik lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Renata Jakubik podany w postanowieniu § 1 lit. b, mailowo na następujący adres e-mail: reklamacje@slumbersac.pl W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Renata Jakubik ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Renata Jakubik.


VII. Czas trwania Umowy

§ 20


Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21


W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nimi zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl